Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην ἐρυσίπτολιν ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
δεινήν, ᾗ σὺν Ἄρηι μέλει πολεμήια ἔργα 
περθόμεναί τε πόληες ἀϋτή τε πτόλεμοί τε, 
καί τ᾽ ἐρρύσατο λαὸν ἰόντα τε νισσόμενόν τε. 
5χαῖρε, θεά, δὸς δ᾽ ἄμμι τύχην εὐδαιμονίην τε.


To contact:  bryce@hidysmith.com is sufficient.
I'm more likely to respond if you use an intermediary though. 
If you would like to support this blog, please send resources to paypal.me/hidysmith