Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην ἐρυσίπτολιν ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
δεινήν, ᾗ σὺν Ἄρηι μέλει πολεμήια ἔργα 
περθόμεναί τε πόληες ἀϋτή τε πτόλεμοί τε, 
καί τ᾽ ἐρρύσατο λαὸν ἰόντα τε νισσόμενόν τε. 
5χαῖρε, θεά, δὸς δ᾽ ἄμμι τύχην εὐδαιμονίην τε.


To contact:  bryce@hidysmith.com is sufficient. I'm more likely to respond if you use an intermediary though. 

If you would like to support this blog, please send resources to paypal.me/hidysmith


This is a list of other living resources on the net that I respect for one reason or another, mostly but not all produced by people that I've interacted with in person. Inclusion in this list isn't a blanket endorsement, rather a note that it might be interesting to wander into their territory next. I take a bit of delight in the fact that many of these people deeply disagree with one another on one subject or another, and yet all seem to be playing important parts in this most strange time.

Applied History InstituteRally Point Perspectives - Hautepop's Disturbances - Technoccult News - Viruspatterns - Unstable Ontology - Sarah Constantin - Ribbonfarm - Serene (Pianist) - Numerai - Sloppy Jane - Monument - Civilization Emerging - Deep Code - Gallabytes - The Future Primaeval - Shtetl-Optimized - Skinner Layne - JWZ - Villainette - Noisebridge - King DudeYHWH Memorial School For Error Correction In Signal Processing - Komponisto - The Embassy Network - Dymaxion